ภาพบรรยากาศการรับการเข้าตรวจวัดระดับการได้ยินฟรี
ณ ชีวานนท์ คลินิก เมื่อวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563