เมื่อ วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การได้ยิน เดียร์ มาออกบูธให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง

ที่งาน สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

National Conference on Persons with Disabilities (The 10th NCPD 2018)