โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

มอบเครื่องช่วยฟัง

“มอบเครื่องช่วยฟัง”
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบหูทิพย์ให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน จังหวัดชลบุรี

คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 6 และ รุ่นที่ 7 โดยคุณ กฤช เอื่อวงค์ ประธานคณะนักศึกษาฯ นมธ. 6 ร่วมกับ ศูนย์การได้ยิน เดียร์ โดยคุณ ภูมิ พัฒนะอเนก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม มอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน ใน ”โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตมอบหูทิพย์ให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา” โดยทำการตรวจคัดกรองระดับการได้ยิน ให้กับประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี และได้มอบเครื่องช่วยฟัง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 97 เครื่อง

Recent Posts
Clear Filters

Add Comment

You must be logged in to post a comment.
Most Popular Posts
Most Viewed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE