โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

ซื้อเครื่องช่วยฟัง เบิกประกันสังคม

สำหรับคุณลูกค้าที่มีความบกพร่องในการได้ยินเสียงนั้น คุณลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมที่ลูกค้าพึงจะได้นั้น

โดยคุณลูกค้าสามารถเบิกได้ข้างละ 12,000 บาทสำหรับเครื่องทัดหลังใบหู หรือ 12,500 บาท สำหรับเครื่องในช่องหู

เป็นระยะเวลาทุกๆ 3 ปี ซึ่งสิทธิ์สามารถนำมาซื้อเครื่องช่วยฟังที่ศูนย์ของเราได้โดยตรง

📌 แต่สำคัญที่สุด คือ ลูกค้าต้องตรวจสอบสิทธิ์กับประกันสังคมก่อน ว่าสามารถเบิกได้หรือไม่

  • เมื่อคุณลูกค้าเช็คสิทธิ์แล้วว่าสามารถเบิกได้ ต้องนำยื่นเรื่องไปที่โรงพยาบาลของประกันสังคมออกเอกสารสำหรับเบิกเครื่องช่วยฟัง นอกโรงพยาบาลได้
  • แล้วนำเอกสารนั่น มาที่ศูนย์บริการได้เลย
  • คุณลูกค้าต้องสำรองจ่ายเต็มก่อน แล้วไปยื่น เบิกเงินคืนกับทางสำนักงานประกันสังคมที่ท่านขึ้นอยู่ 😊
  • ค่าทำเอกสารฟรี !!

หลังจากได้ใบประกันสังคมจากการซื้อเครื่องช่วยฟังแล้ว คุณลูกค้าสามารถไปดำเนินการที่สำนักงานประกันสังคมต่อได้เลยคะ

โดยเอกสารที่ใช้เบิกประกันสังคม มีดังนี้

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2 – 01)
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบรับรองแพทย์ (ให้แพทย์ระบุประเภทอวัยวะเทียม/อุปกรณ์ที่ใช้)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
  • หลักฐานการรักษาพยาบาล หลักฐานการใส่เครื่องช่วยฟัง (ใบตรวจ ใบเสร็จที่ทางร้านออกให้)
Recent Posts
Clear Filters

Add Comment

You must be logged in to post a comment.
Most Popular Posts
Most Viewed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE