โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย

นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย (นักแก้ไขการพูดและนักแก้ไขการได้ยิน) คือใคร? แล้วทำงานเกี่ยวกับอะไร?

หลายๆคนมักสงสัยว่า นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมายนั้นเป็นใคร แล้วทำงานเกี่ยวกับอะไร วันนี้ ศูนย์การได้ยินเดียร์ จะมาอธิบายให้ทราบกันค่ะ ว่าแท้จริงแล้วนั้น นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย คืออะไร?

นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

 1. งานด้านแก้ไขการพูด นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย นักแก้ไขการพูด (Speech-Language Pathologist) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวินิจฉัยความผิดปกติทางภาษาและการพูด การคัดกรองหาข้อบ่งชี้ ประเมินสภาพความผิดปกติ ทดสอบความสามารถทางภาษาและการพูด รวมถึงการกลืน การแยกประเภทความผิดปกติต่างๆ บำบัดรักษา แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุมได้ทุกประเภทของความผิดปกติ เช่น พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด พูดติดอ่าง เสียงผิดปกติ เสียงแหบแห้ง เสียงแตกพร่า พูดช้ากว่าวัย ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุของความผิดปกติต่างๆได้แก่ ปากแหว่งเพดานโหว่ ประสาทหูพิการ กลุ่มอาการออทิสติก สติปัญญาอ่อน กลืนลำบาก กลืนผิดวิธี ผู้ป่วยที่ผ่าตัดกล่องเสียง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุทางสมอง ชาวต่างชาติที่พูดภาษาไทยด้วยสำเนียงแปร่ง เป็นต้น
 2. งานด้านโสตสัมผัสวิทยา นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย นักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยหาพยาธิสภาพของระบบการได้ยินที่เกิดขึ้นตั้งแต่หูชั้นนอก หูชั้นกลาง หูชั้นใน ก้านสมอง และสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ ตลอดจนตรวจวินิจฉัยหาพยาธิสภาพของระบบที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัว ตรวจเพื่อค้นหาความผิดปกติทางการได้ยินในทารกแรกเกิด โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเพื่อติดตามผลและวางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน โดยการประเมินผลเพื่อเลือกและใส่เครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับระดับการสูญเสียการได้ยินของผู้ป่วย เป็นต้น

บทบาทหน้าที่หลักของวิชาชีพ

 1. ดูแลรักษาแก้ไขปัญหาโดยตรง ทั้งการดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาสื่อสารด้านการพูด ภาษาและการได้ยินเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม การฝึกทางไกลผ่าน Skype การให้แบบฝึกหัดการบ้าน การติดตามความเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ของการฝึก การดูแลรักษาอาจทำเฉพาะนักวิชาชีพนี้เท่านั้นหรือทำงานเป็นทีมร่วมกับนักวิชาชีพอื่นๆ
 2. ให้ความรู้ คำแนะนำ ปรึกษา และอบรมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้ที่มีปัญหาสื่อสารด้านการพูด ภาษาและการได้ยิน ครอบครัว พี่เลี้ยง ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง บุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพ และผู้ที่สนใจ
 3. การป้องกันโดยเฉพาะปัญหาการสื่อสารที่ป้องกันได้ เช่น
 • ปัญหาเด็กขาดการกระตุ้นทางภาษาและการพูดที่เหมาะสม
 • ปัญหาพัฒนาการพูดและภาษาล่าช้ากว่าวัย
 • ปัญหาพูดไม่ชัดในเด็กปกติ
 • ปัญหาเสียงแหบแห้งในกลุ่มวิชาชีพที่ใช้เสียงผิดอย่างผิดๆ
 • ปัญหาสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังๆหรือนานเกินไป
 1. การขยายผลสู่สังคม (Collaborate Social Respond) เพื่อให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ให้สมาชิกในสังคมมีส่วนร่วมและให้เป็นบริการที่เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เช่น
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีปัญหาการสื่อสาร/ครอบครัว/ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • การพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาการสื่อสารและครอบครัวสามารถฝึกหัดทำเองที่บ้านได้เพื่อเพิ่มความถี่ของการฝึกหัด
 • การฝึกพูดทางไกลเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการและความถี่ของการฝึกรักษา
 • การฝึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองปัญหาเพื่อการสืบค้นปัญหาแต่แรกเริ่ม
 • การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทีเกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายการทำงาน
 • การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวิชาชีพในวาระและโอกาสต่างๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>> สมาคมโสตสัมผัสวิทยา และการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย

Recent Posts
Clear Filters

ความชื้นกับเครื่องช่วยฟังนั้นเป็นของไม่ถูกกันเพราะหากเกิดความชื้นในเครื่องช่วยฟังแล้ว ย่อมมีปัญหาตามมาแน่นอน แต่จะมีปัญหายังไงนั้นต้องลองเข้ามาดูกัน

Add Comment

You must be logged in to post a comment.
Most Popular Posts
Most Viewed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE