โทรสอบถามข้อมูลทุกวัน เวลา : 09.00 – 17.00 น.

การสูญเสียการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินส่วนใหญ่มีสาเหตุอายุที่สูงขึ้น แต่ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีกที่ทำให้สูญเสียการได้ยิน เช่น การติดเชื้อในขณะตั้งครรถ์ การคลอดบุตรยาก กรรมพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งในรายที่ยังเซลล์ประสาทรับการได้ยินหลงเหลืออยุ่ สามารถใช้เครื่อ งช่วยฟังในการแก้ปัญหาการได้ยินได้ แต่ในกรณีที่ ไม่มีเซลล์ประสาทเหลืออยู่เลย ต้องผ่าตัดฝังประสาทอหูเทียมเพื่อทดแทนเซลล์ประสาทการได้ยินที่สูญเสียไป

การแก้ปัญหาการได้ยิน

  • ตรวจวัดระดับการได้ยินจาก การนำเสียงทางอากาศและนำเสียงผ่านทางกระดูก
  • ประเมินผลการแปลวามหมาย ของเสียงที่ได้ยิน
  • แก้ไขปัญหาการได้ยิน ด้วยเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอล 100%
  • ประเมินผลการได้ยิน เมื่อใช้เครื่องช่วยฟัง
  • วิเคราะห์ และตั้งโปรแกรมเครื่องช่วยฟัง โดยระบบคอมพิวเตอร์
  • การปรับตั้งเครื่องช่วยฟังดิจิตอลด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถปรับระดับเสียงของเครื่องช่วยฟัง ตามระดับการสูญเสียการ ได้ยิน ได้อย่างเหมาะสม
Recent Posts
Clear Filters

Add Comment

You must be logged in to post a comment.
Most Popular Posts
Most Viewed

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ADD LINE
close-link
ADD LINE